مقالات

کاهش کمک های دولتی استرالیا از نوامبر ۲۰۲۰


08/05/1399 اقتصاد جهانی

پیش بینی میشود بیش از ۲ میلیون نفر از چتر حمایتی JobKeeper خارج خواهند شد‌ و نرخ بیکاری که قبل از همه گیری کرونا حدود ۵ درصد بود، به ۲ برابر افزایش می یابد. 

When it comes to the economy, Aussies are asking these same questions: When will the worst hit? When will we be through to the other side? When can we start to feel hopeful?

 

ادامه خبر را در لینک زیر بخوانید

 

 

https://bit.ly/39BmWin

کاهش کمک های دولتی استرالیا از نوامبر ۲۰۲۰