مقالات

مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در 3 کشور ایران، استرالیا و کانادا از سال 1800 تا 2019


29/01/1399 اقتصاد جهانی

 

 

 

مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در 3 کشور ایران، استرالیا و کانادا از سال 1800 تا 2019 - بزرگی هر دایره جمعیت آن کشور را نشان میدهد.
منبع: Gapminder.com

www.instagram.com/sarafimoneymex

www.facebook.com/sarafimoneymex

www.telegram.me/sarafimoneymex

www.MoneyMex.com

مانیمکس، انتخاب هوشمندانه مهاجرین موفق!

مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در 3 کشور ایران، استرالیا و کانادا از سال 1800 تا 2019