مقالات

اطلاعیه مهم بانک مرکزی در خصوص عدم ارائه خدمات بانکی از طریق وکالت نامه داخلی


15/11/1398 اقتصاد ایران

اطلاعیه مهم بانک مرکزی در خصوص عدم ارائه خدمات بانکی از طریق وکالت نامه داخلی